Компенсира ли застраховката Гражданска отговорност собственика на автомобила?

Пътните инциденти отдавна вече не са просто свежи пари за тенекеджиите и майсторите. Пътните инциденти ежедневно взимат човешки жертви. Законодателят се стреми да намери различни решения на този проблем, ползвайки разнообразни механизми: диференциран данъчен режим за по-мощните автомобили, задължително застраховане, криминализиране на шофирането в пияно състояние, по-големи глоби и по-сериозни санкции.

Съгласно  Закона за застраховането, застраховката "Гражданска отговорност" е задължителна за автомобилистите. Нещо повече,  такава застраховка  са задължени да сключат не само водачите на МПС, но и собствениците, ползвателите и държателите на автомобили. Това изискване е въведено с цел - за да може да бъде затворена и последната вратичка в закона, която ще позволи на виновниците да се измъкнат от санкция.

Тази гражданска застраховка обаче, не компенсира по никакъв начин собственика на автомобила, в случай че автомобилът пострада при произшествие или бъде откраднат. Тази застраховка не покрива риска за автомобила на водача/собственика, а покрива риска на всички останали, които биха могли да пострадат. Т.е. всеки автомобил представлява определена опасност и собственика му, водача му, ползвателя или държателя са задължени да осигурят застраховка Гражданска отговорност за този автомобил. Липсата на компенсация обаче е до определена степен: в случай, че виновният водач на МПС няма застраховка "Гражданска отговорност", то щетите няма да бъдат компенсирани от застрахователя, а вместо това ще виновникът ще бъде съден. Поради тази причина, в известен смисъл може да се каже, че при определени условия застраховката "Гражданска отговорност" компенсира собственика.

Застраховката Гражданска отговорност покрива отговорността на водачите за причинените на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и използването на моторно превозно средство. Не се считат за трети лица водачът на моторното превозно средство, съпрузите и роднините по права линия до втора степен включително на застрахованите. Т.е. в случай, че водач катастрофира и в колата е съпругата му, която е пострадала, застраховката "Гражданска отговорност" няма да покрие тези вреди.

Застраховката не покрива и отговорността на застрахования като превозвач на товари. Съгласно Кодекса на застраховането застрахователят не изплаща обезщетение за вредите, претърпени от виновния водач на моторното превозно средство, а също и вредите, причинени на имуществото на пътник в МПС, управлявано от виновния водач. Застраховката не покрива щети, нанесени върху имуществото на член на семейството на виновния водач. Също така, Гражданска отговорност не покрива и вреди, причинени при използването на МПС за участие в състезания, както и по време на акт на тероризъм или война.

В случай, че водачът на застрахованото МПС /собственик или ползвател/ нарани или убие друг човек на пътя, както и ако повреди или унищожи друг автомобил, застраховката Гражданска отговорност следва да покрие щетите. Застраховката покрива и пропуснатите ползи, но има условие: същите да са пряка последица от произшествието, т.е. трябва да бъде доказана пряка причинно-следствена връзка между произшествие и щети под формата на пропуснати ползи.

Каква е процедурата за получаване на застрахователно обезщетение по Гражданска отговорност.

 

ArtCreativeFace Like Button Module