Отнемане на книжка. Кога следва да бъде предадена в КАТ? Кога следва да бъде заплатена наложената глоба?

Извършили сте нарушение на пътя, спряли са Ви полицаи, издали са Ви акт за установяване на административно нарушение. Наказанието предвижда отнемане на книжка за определен период, примерно 3 месеца. За липса на застраховка Гражданска отговорност не е предвидено отнемане на свидетелството, освен в случаите, когато това се налага като принудителна административна мярка - до сключване на валидна застраховка Гражданска отговорност. Какво е нужно да се знае:

Това, че е бил съставен акт не означава, че нарушителят трябва да предаде веднага книжката си. Обикновено като доказателство за извършеното нарушение се отнема контролния талон. Той служи именно за това и става част от наказателната преписка. При изпълнение на санкцията /глоба или друга предвидена в закона/, талонът се връща. Самата шофьорска книжка /свидетелството за правоуправление на МПС/ остава у водача и той може да си кара автомобила спокойно.

След като е съставен акта, наказващият орган следва да се произнесе с наказателно постановление. С въпросният акт, нарушителят може да кара автомобила си един месец. Това е посочено в самия акт. В случай, че наказателното постановление не е излязло в рамките на този един месец, актът ще бъде презаверен от КАТ за още един месец /или друг период по тяхна преценка/. Т.е. един месец след издаване на акта, нарушителят следва да се яви в КАТ за получаване на наказателното си постановление и в случай, че то не е изготвено, ще получи презаверка на акта. Не е нужно стриктно да се спазва този срок ако нарушителят не кара колата си.

Опашките в КАТ-София са големи и колкото по-рано нарушителят отиде там, толкова по-рано ще си тръгне. Веднъж, след като постановлението е изготвено, то ще бъде връчено на нарушителя срещу подпис. Въпросното наказателно постановление може да бъде обжалвано в седемдневен срок, считано от връчването му /а не от датата на издаването му/. Едва след изтичане на този срок, постановлението влиза в сила.

Влизането в сила на наказателното постановление е именно моментът, в който водачът следва да предаде шофьорската си книжка на КАТ. Влизането в сила е юридически термин, който най-просто означава, че въпросният акт /в общия смисъл на думата "акт"/ вече не може да бъде обжалван. Принципно актовете, включително и наказателните постановления могат да бъдат обжалвани.

Едва след изчерпване на всички инстанции, актът влиза в сила. Това означава, че обжалването на наказателното постановление пред районен съд, ще проточи във времето момента, в който следва да предадете шофьорската книжка. Дори след като се произнесе районния съд, въпросното решение на съда може да бъде обжалвано - пред административен съд. Т.е. по този начин предаването на книжката може да се проточи още. Върху всяко съдебно решение се обозначава дали същото може да бъде обжалвано или е окончателно. След второто решение, което е окончателно, нарушителят следва да отиде в КАТ и да предаде шофьорската книжка.

Това е моментът, в който се заплащат и глобите. Много нарушители плащат сумите, посочени в наказателните постановления в момента, в който те им биват връчени. Това е ненужно, а и няма механизъм, по който тези суми да им бъдат върнати /дори в случаите, когато наказателните постановления бъдат напълно отменени от съда/. Въпреки това, има причина това да се прави. Тази причина е, че в КАТ при връчване на наказателното постановление казват: "Ето Ви постановлението, глобата е еди-колко си, платете и ще Ви върнем талона". В случай, че нарушителят не заплати глобата си, няма да получи и талона си. Той остава по преписката, дори постановлението да бъде обжалвано и бива върнат едва след плащане на глобата.

Дори в случай, че наказателното постановление бъде отменено, от КАТ понякога отказват да върнат талона без да им бъде представен акт на съда, в който е посочено, че решението е влязло в сила. Това естествено е свързано с допълнителни молби до съда, което предполага и разходи за адвокат. Въпросът доколко тези действия на КАТ са законосъобразни е спорен. В тези случаи, когато става въпрос само за глоба, водачът може да кара с наказателното постановление, което заменя контролния талон за неопределен срок - до 1 месец след влизане в сила на постановлението, съответно решението или определението на съда при обжалване. /т.е. докато трае обжалването пред първа и втора съдебна инстанция/.

 

 

ArtCreativeFace Like Button Module